Sint Antonius en Martinusgilde - Cuijk

De recente geschiedenis van het Sint Antonius en Martinusgilde

Een chronologisch overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen van 1960 - 2010

1960: ingebruikname van de eerste echte uniformen, oprichting drumband en schutterij

1961: het gilde deponeert een deel van haar archief bij het Streekarchief

1962: het vaandel wordt verdoekt

1963: Cuijkse Gildedag, 26 mei, bezoeken aan Kevelaar en Brasschaat

1964: bezoek aan Werl

1967: hinderwetvergunning tot inrichting van een schietterrein op het Brouwersbos

1968: Gildebegravenis Coos Vergeest

1971: Bert van Houtert Nederlands reserve-kampioen Wipschieten

1972: nieuwe uniformen 12 aug., praalwagen in de carnavalsoptocht, opheffing drumband

1974: Bezoek aan paleis Soestdijk bij gelegenheid van Koninginnedag

1976: laatste maal Koningschieten, het Gilde staakt haar activiteiten

1979: heroprichtingsvergadering 6 februari, Eerste ledenvergadering 19 nov.

1980, eerste maal Koningschieten 29 mei, vastlegging statuten 18 nov

1981: Koning Bert Hemmen trekt zich terug

1982: inschrijving bij de Kamer van Koophandel

1983: uitgave Gouden Guld

1984: begin 3e Gildeboek, aanschaf eerste nieuwe zilver (Koningschilden 1982, 1983 en 1984, en vogel), gemeentelijke subsidie wordt gestopt, het aanbieden van de erewijn bij het Koningschieten wordt verplaatst van het gemeentehuis naar het Gildehuis (café De Toerist)

1985: organisatie eigen schiettoernooien mag niet meer in Oeffelt, uiteenvallen schutterij, restauratie Koninginnenkroon, Gildetentoonstelling in Museum Ceuclum, eerste versie van ‘Geschiedenis van het Sint Antonius en Martinusgilde’.

1987: 3 Koningsschilden worden teruggekocht uit privé-verzameling te Waalre, eerste maal ‘vogel peelen’, Koningschieten 2 weken uitgesteld wegens slecht weer, start jaarverslagen, 13 perkamenten komen uit een inboedel te voorschijn o.a. een reglement uit 1515

1988: restauratie Koningsjuweel, 6 Koningschilden getraceerd in Brussel

1990: organisatie jaarvergadering Kring Land van Cuijk, start Vaandelfonds (later voortgezet als Uniformenfonds)

1992: Koningschieten in 2 dagen

1993: nieuw vaandel 17 jan., gemeentelijke herindeling, start gezamenlijk overleg en gezamenlijke activiteiten van de 6 Gilden in de gemeente Cuijk, principebesluit dat dames volledig lid kunnen worden, Gildebegravenis Deken-Schatbewaarder A. van den Boom

1994: gemeentelijke herindeling, eerste maal Cuijks Gemeente Koningschieten (te Linden)

1995: introductie kruisboog, circulaire ‘Beperking loodbelasting bij het traditioneel schieten’.

1996: nieuw schietterrein op de Groenendijkse Kampen, Informatiedag Nieuwe Wetgeving Gilden en Schutterijen, organisatie Gemeente Koningschieten op het terrein van voetbalvereniging SIOL

1997: plaatsing schietmast met wettelijk goedgekeurde ricochetkogelvanger van de firma Jansen Products, gemeentelijke subsidie wederom gestart, start eigen internet site

1998: ‘Aanvullende circulaire Traditioneel schieten’, eerste maal collecteren voor de Nationale Collecte Verstandelijk Gehandicapten

1999: herziening circulaire ‘Traditioneel schieten’.

2000: ingebruikname nieuwe uniformen

2001: op 12 oktober 2001 wordt de milieuvergunning op het schietterrein effectief

2002: 5 mei, organisatie gemeentekoningschieten op het schietterrein te Linden (wegens slecht weer verschoven naar 12 mei).
20 mei: aftredend Koning Piet Vis schenkt zijn in 1987 prive-verworven Koningschilden terug aan het Gilde.

2005: Commandant Bert van Raaij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Tweede kogelvanger van de firma Vorstenbosch (Erp) geplaatst.

2009: Plannen voor de herinrichting van de sportvelden zijn in een vergevorderd stadium.
Het schietterrein is geprojecteerd naast de schietlocatie van handboogschietvereniging l'Arc.

2010: Door het onverwachte aftreden van burgemeester Schoots, en de betrokken wethouder komen de plannen voor de
herinrichting van de sportvelden niet tot verdere uitvoering.

2010: Nieuwe wetgeving. Hierdoor is er geen hinderwetvergunning meer nodig voor het inrichten van een schietterrein.
Nieuwe statuten: Vrouwen kunnen nu volwaardig lid worden.

Meer details over de periode 1960-2013 kunt u lezen in dit document.

Terug naar de inhoudsopgave